Sur les mimes

Marcel Trébault et C. Pompeius Trimalchio, participants aux forums de langues anciennes, sont les auteurs de la traduction ci-dessous (le premier pour la théorie, le second pour les paragraphes suivants).

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΩΝ

Θεορία

[1] Οἱ συμμαχοῦντες ὑπόπτοις πράγμασι λόγοι τῇ μὲν γλώττῃ τοῦ παριόντος φέρουσι κόσμον, τῷ δὲ τρόπῳ διαβολήν. δεῖ δὲ μήτε τὴν ἂδικον ὑπόνοιαν εὐλαβεῖσθαι μήτε βιάζεσθαι τὴν ἀλήθειαν· τὸ μὲν γὰρ ἀπίθανον, τὸ δὲ γέμει δειλίας· ὧν οὐδέτερον οἶμαι ρήτορι πρέπειν·
Les discours qui s'attaquent aux « affaires suspectes » par la bouche de l'acteur apportent la gloire et, de cette façon, suscitent la calomnie ; mais il faut éviter à la fois de craindre l'« injuste soupçon » et de tourmenter la vérité ; dans ce cas, on ne peut convaincre ; dans l'autre, c'est faire preuve de lâcheté.
 
[2] διὰ τοῦτο τῆς ρητορικῆς ἡ πηγή, Θουκυδίδης ὁ τὸν Δημοσθένην πολλάκις ἀρδεύσας, ἐπαινέτης εἶναι Περικλέους ἂξίωσεν οὔτε πρὸς ἀπόνοιαν ἀποκλίναντος οὔτε φρονήσαντός τι μικρόψυχον·
Voilà pourquoi la « source » de l'art oratoire (rhétorique), Thucydide, qui a souvent « arrosé » (inspiré) Démosthène, a jugé bon de faire l'éloge de Périclès pour être aussi peu porté au fol orgueil qu'à une quelconque bassesse de pensée.
 
[3] ὅν ἐγὼ παράδειγμα ποιησάμενος καὶ τὸ Πινδάρου λαβὼν κατὰ νοῦν, ὡς ὁ μέγας κίνδυνος ἂναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει, πάρειμι πρὸς ὑποψίαν ἀγωνιούμενος, ο ὐ πρὸς τὴν ἀλήθειαν πολεμήσων·
Le prenant pour exemple et ayant à l'esprit celui de Pindare, étant donné que le grand péril ne rend pas sans courage les hommes valeureux, je m'avance pour combattre ce qui mérite soupçon, non pour guerroyer contre la vérité.
 
[4] οἷς μὲν οὖν ἦθος ἀστεῖον καὶ χάρις ἔμφυτος ἐπανθεῖ, τούτοις ἔστω μοι συνηγορία θῶν ὁ λόγος· ὄτῳ δὲ φίλον ποίησιν ἀναίτιον αἰτιάσασθαι καὶ σεμνότερος εἶναι δοκεῖν ἐθέλει τοῦ δέοντος, οὗτος γυμνάσιον καλείτω μοι τὴν ὑπόθεσιν·
Quant à ceux chez qui fleurissent une âme élégante et une grâce naturelle, puissent leurs propos prendre la défense de mon attitude ; mais qui voudrait blâmer une œuvre chère et innocente et aimerait la considérer comme plus sainte qu'il ne convient, qu'il lui donne le nom de simple exercice intellectuel.
 

Sur les mimes

[103] Πρὸς ταῦτα τοίνυν ἀντειπεῖν ἔχων οὐδὲν ἐμοὶ δὴ χρήσεται μάρτυρι τοῦ μὴ καλὸν εἶναι τὸ χρῆμα. τί γάρ, φησίν οὕτω φρονῶν οὐδὲ τὴν ἔναγχος θέαν τῶν, ὡς αὐτὸς ἔφης, ἐπιτηδείων σοι καὶ φίλων ἐν πανηγύρει δημοτελεῖ νύκτωρ ἀχθεῖσαν οὐδὲ ταύτην ἰδεῖν ᾠήθης σοι πρέπειν.
N'ayant toutefois rien à rétorquer à cela, c'est à moi assurément qu'il aura recours comme témoin sur ce point : l'affaire n'est pas belle. Car pourquoi, dit-il, étant d'un tel avis, as-tu considéré qu'il ne te convenait pas de voir le spectacle de tout à l'heure, (celui) de tes familiers, comme tu l'as dit toi-même, et de tes amis, rassemblés de nuit aux frais de l'État (de voir) même celui-là,
 
[104] οὐ τὸ θέαμα φεύγων, ἀλλὰ νόμον φυλάττων, ὃν ἔθηκεν ἡ συνήθεια τοῖς τῇδε παιδεύειν ἐπιχειροῦσιν. ὅτι γὰρ ἐξ ἔθους ἡμῖν, ἀλλ᾿ οὐ κατὰ φύσιν αἰσχρὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα δοκεῖ, τεκμήριόν σοι γινέσθω περιφανὲς τὸ τοῖς μαθηταῖς ἐνδιδόναι μικρὰν ἐντεῦθεν ἔχειν ῥᾳστώνην εἴτε πανδήμου τινὸς ἑορτῆς ἀγομένης εἴτε σύγγραμμα νέου πεπληρωκότος, ἐφ᾿ ᾧ τὸν παιδευτὴν χρυσοῦν ἕνα λαμβάνειν νενομοθέτηται καὶ μῖας ἡέρας ἀνάπαυλαν αὐτῷ τε διδόναι τῷ νέῳ καὶ τοῖς ἐκ τῆς αὐτῆς ὁρμωμένοις παλαίστρας, καὶ σεμνῇ τὴν ἡμέραν ἀμέλει καλοῦμεν ἐπωνυμίᾳ.
Ce n'est pas tant le spectacle que tu fuyais : tu respectais la loi qu'a établie la coutume pour ceux qui entreprennent d'enseigner ici. Que c'est d'après la coutume et non selon la nature que l'affaire nous semble honteuse, une preuve évidente t'en sera fournie dans le fait qu'on accorde ici aux élèves une petite facilité, soit de célébrer une fête publique, soit, pour un jeune, de conclure un arrangement au terme duquel il a été légalement établi que le maître reçoit une pièce d'or, et qu'il accorde un jour de repos (littéralement, un repos d'un jour) à ce jeune lui-même, et à ceux qui viennent de la même palestre, et nous donnons assurément à cette fête un nom respectable.
 
[105] εἰ δὲ βλάβην ὁ παιδευτὴς ἐκ ταύτης αὑτῷ τῆς θέας ἕπεσθαι δεδοικὼς ἐφυλάττετο, πολὺ ἂν μᾶλλον τοῖς οἰκείοις διεκελεύετο μαθηταῖς εὐλαβεῖσθαι. εἰ γὰρ ὑπὲρ αὑτοῦ τὴν διάνοιαν ἐταράττετο παιδεύοντός τε καὶ πρεσβυτέραν ἄγοντος ἡλικίαν, πῶς ἄν νεωτέροις καὶ φοιτηταῖς θεωρεῖν ἐνεδίδου τοσοῦτον, ὅσον προσήκει μειρακίοις Ἑρμῇ διακονοῦσι καὶ Μούσαις.
Et si le maître, craignant que de ce spectacle ne s'ensuive pour lui un dommage, se tenait sur ses gardes, il enjoindrait bien davantage à ses élèves favoris de prendre garde. Car s'il était troublé en pensée à son propre sujet, lui qui enseigne et qui est d'un âge assez avancé, comment permettra-t-il à des plus jeunes, des étudiants qui plus est, de regarder un spectacle dont l'importance convient à des jeunes qui servent Hermès et les Muses ?

 

↑ Retour au haut de cette page

Pages connexes
  • Sur les mimes

← Retour au menu précédent

 


Les traductions et discussions qui sont proposées dans les Jardins de Lucullus font l'objet d'un travail commun et de débats sur les forums Usenet ; les discussions originelles sont archivées sur Google Groups. Les pseudonymes ou noms réels cités sur cette page sont ceux de certains des participants, que je remercie ici pour leur perpétuelle sympathie qui confère sans cesse aux forums une atmosphère chaleureuse.